Sapporo Sales office

Zipcode:003-0871 7-6-2 Yonesatoichijyo,Shiraishi-ku,Sapporo-shi,Hokkaido,JAPAN